חישוב סכומי ביטוח חיים למקרה מוות

המידע הכלול בסימולטור זה הינו מידע כללי ביותר, וכולל הסברים ראשוניים ופשטניים על הנושאים הכלולים בסימולטור זה. מטרת המידע הינה לתת מושג בסיסי ביותר על הנושאים הנכללים בו, והוא לא מקיף את כל מגוון הנושאים או האפשרויות הקשורים לנושאי סימולטור זה, ו/או את כל הפרטים הרלוונטיים אליהם. אין להתייחס למידע זה כאל ייעוץ, מכל סוג שהוא והוא לא מהווה תחליף ליעוץ. המידע המופיע לא נועד להוות ניתוח שלם מלא ו/או מפורט של כלל הנושאים המפורטים במסגרתו וכאמור הינו כללי וחלקי בלבד ואיננו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש.